Technische Diensten Ku Leuven

W5236-2A_LVING LAB_TD/84043Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391830


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W5236-2A_LVING LAB_TD/84043 
Referentienummer: KULeuven-W5236-Perceel 2A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
W5236 - Living Lab in complex 85100, Complex Odisee - Technologiecampus, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent / Perceel 2A: ruwbouw / Bestek TD/84043 / ONTWERP EN CONSTRUCTIE (DESIGN & BUILD) VAN EEN DEMOGEBOUW (RIJWONINGTYPOLOGIE) VOLGENS CIRCULAIRE EN BIO - GEBASEERDE BOUWMETHODES - LIVING LAB - STRUCTUUR & SCHIL - Bouwkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen - Technologiecampus Gent
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-11-30
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-15
Plaatselijke tijd: 11:00

Vergelijkbare advertenties van BDA