Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

BRUGGE - FOD JUSTITIE - Vervangen van 4 liftenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Joris Van Impe
Tel: +32 477464933
E-mail: Joris.Vanimpe@buildingsagency.be
Internetadres(sen): https://www.regiedergebouwen.be/nl https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391339


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BRUGGE - FOD JUSTITIE - Vervangen van 4 liften 
Referentienummer: VRW-2020/311102/302L-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45313100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
BRUGGE - FOD JUSTITIE - Vervangen van 4 liften
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-01
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-01
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-08
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
OPGELET: Wegens het publiceren van een rechtzettingsbericht is de uiterste indieningsdatum voor dit dossier uitgesteld van 1/12/2020 naar 8/12/2020 10 uur.

Vergelijkbare advertenties van BDA