Vzw Bejaardenzorg Maria Middelares

VERNIEUWBOUW RUST- & VERZORGINGSTEHUIS (FASE 1)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Bejaardenzorg Maria Middelares
Postadres: Pater Lievensstraat 20,BE-8890 Moorslede
Contactpersoon: Johan Scharlaken
Tel: +32 51771001
E-mail: wzmoorslede@skynet.be
Internetadres(sen): http://www.woonzorgmoorslede.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392633

I.3. Communicatie

Officiële benaming: architectenburo Johan KETELE bvba
Postadres: Minister Liebaertlaan 21,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Kathleen Gheysen
Tel: +32 56259260
Fax: +32 56259323
E-mail: Kathleen@ketele.be
Internetadres(sen): http://www.ketele.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297421

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERNIEUWBOUW RUST- & VERZORGINGSTEHUIS (FASE 1) 
Referentienummer: VZW Bejaardenzorg Maria Middelares-5524 P11-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45442110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
SCHILDER- & BEHANGWERKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Moorslede
II.2.4. Beschrijving
Schilderen en behangen nieuwbouw rusthuis 
II.2.7. Looptijd
45 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Schilder- & behang van tweede fase bouwwerken KAN aan zelfde inschrijver toegewezen worden. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 2 - categorie D13


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-12-22 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-12-22
Plaatselijke tijd: 13:30
Adres: Vergaderzaal WZC Maria Middelares, Pater Lievensstraat 20 - 8890 MoorsledeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Enkel inschrijvers


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-20

Vergelijkbare advertenties van BDA