Habitare+ Cvba So

Bouwen van 36 appartementen in de Bergbosstraat te MerelbekeDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Habitare+ cvba so
Postadres: Tolpoortstraat 141,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: De heer Guido Lenaert
Tel: +32 93622226
E-mail: guido.lenaert@habitareplus.be
Internetadres(sen): https://www.habitareplus.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van 36 appartementen in de Bergbosstraat te Merelbeke 
Referentienummer: 2019 -028
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Dit dossier betreft het bouwen van 36 appartementen op 2 verschillende aanliggende percelen in de Bergbosstraat te 9820 Merelbeke.
Perceel 1: Perceel "Van De Velde"
Bouw van 18 appartementen op het perceel gelegen te Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke
Perceel 2: Perceel "Artenys"
Bouw van 18 appartementen op het braakliggend perceel gelegen naast Bergbosstraat 55 te 9820 Merelbeke
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5327453.30 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel "Van De Velde": Bouwen van 18 appartementen te Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Bergbosstraat, 9820 Merelbeke
II.2.4. Beschrijving
Dit betreft het bouwen van 18 appartementen (inclusief omgevingsaanleg) in de Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel "Artenys": Bouwen van 18 appartementen in de Bergbosstraat te 9820 Merelbeke 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Bergbosstraat, 9820 Merelbeke
II.2.4. Beschrijving
Dit betreft het bouwen van 18 appartementen (inclusief omgevingsaanleg) in de Bergbosstraat naast het nummer 55 te 9820 Merelbeke.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Perceel "Van De Velde": Bouwen van 18 appartementen te Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-11-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: B.B.C. nv
Postadres: Eugene Bekaertlaan 51,BE-8790 Waregem
Tel: +32 56689091
Fax: +32 56680838
E-mail: info@bekaert-bbc.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Perceel "Artenys": Bouwen van 18 appartementen in de Bergbosstraat te 9820 Merelbeke

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-11-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: B.B.C. nv
Postadres: Eugene Bekaertlaan 51,BE-8790 Waregem
Tel: +32 56689091
Fax: +32 56680838
E-mail: info@bekaert-bbc.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-19

Vergelijkbare advertenties van BDA