Az Monica Vzw

19014 Bouwen van onthaal ziekenhuis en operatiekwartier (12 zalen) Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen P05/06.1/06.2/07 - TechniekenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Monica vzw
Postadres: Florent Pauwelslei 1,BE-2100 Deurne
E-mail: wout.struyfs@azmonica.be
Internetadres(sen): www.azmonica.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393420

I.3. Communicatie

Officiële benaming: abv+ architecten bvba
Postadres: Slachthuislaan 25a,BE-2060 Antwerpen
Contactpersoon: dhr. Erik Andries
E-mail: ea@abvplusarchitecten.be
Internetadres(sen): https://abvplusarchitecten.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
19014 Bouwen van onthaal ziekenhuis en operatiekwartier (12 zalen) Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen P05/06.1/06.2/07 - Technieken 
Referentienummer: MON-19014-P05-P06.1-P06.2-P07-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
19014
Bouwen van onthaal ziekenhuis en operatiekwartier (12 zalen)
Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen
P05/06.1/06.2/07 - Technieken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 5

II.2.1. Benaming
Perceel 05 - Elektrotechnische uitrusting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Perceel 05: elektrotechnische uitrusting 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Perceel 06.1 - sanitaire uitrusting en brandbestrijding 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Perceel 06.1. Sanitaire uitrusting en brandbestrijding 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 62

II.2.1. Benaming
Perceel 06.2. Medische gassen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Perceel 06.2. Medische gassen 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Perceel 07 - HVAC 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Perceel 07: HVAC 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-12-18 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-17

Vergelijkbare advertenties van BDA