Katholiek Secundair Onderwijs Mol Vzw

Gebouw DE Perceel 11 Metalen LockerkastenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Secundair Onderwijs Mol vzw
Postadres: Jozef Calasanzstraat, 2,BE-2400 Mol
Tel: +32 14202011
E-mail: ruth.engelen@ksom.be
Internetadres(sen): www.ksom.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393414


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gebouw DE Perceel 11 Metalen Lockerkasten 
Referentienummer: KSOM vzw-PPPYY-24/0001/RE/KSOM/20/04-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39162000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
119088.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Metalen Lockerkasten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 024-053038

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-05-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Quispel Deurne BV
Postadres: Industrieweg 19A,NL-5753 PB Deurne
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Koophandel provincie Antwerpen Afdeling Turnhout, BE Turnhout

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Koophandel provincie Antwerpen Afdeling Turnhout, BE Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Koophandel provincie Antwerpen Afdeling Turnhout, BE Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-17

Vergelijkbare advertenties van BDA