Technische Diensten Ku Leuven

W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience (30.000 m²) OGB 492-22 - Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200f, 3001 Heverlee Perceel 2A: Gesloten ruwbouwDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393370


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience (30.000 m²) OGB 492-22 - Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200f, 3001 Heverlee Perceel 2A: Gesloten ruwbouw 
Referentienummer: KULeuven-W5188G - Perceel 02A: Gesloten ruwbouw-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience (30.000 m²)
OGB 492-22 - Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200f, 3001 Heverlee
Perceel 2A: Gesloten ruwbouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience (30.000 m²)  OGB 492-22 - Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200f, 3001 Heverlee Perceel 2A: Gesloten ruwbouw 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 152-369565

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-17

Vergelijkbare advertenties van BDA