Uz Leuven

Opdracht voor aanneming van werken - blok 23, perceel gevelsDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Annelies Michiels / Lien Coopmans
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393338

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Modulo Architects BV
Postadres: Tweehuizenweg 69 bus 5,BE-1200 Brussel
Contactpersoon: Lieven Van Landschoot
E-mail: l.vanlandschoot@modulo-architects.be
Internetadres(sen): https://www.modulo-architects.be/ https://www.modulo-architects.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor aanneming van werken - blok 23, perceel gevels 
Referentienummer: UZ Leuven-TE011826.P05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor het leveren en plaatsen van: Gevels
BLOK 23: De opdracht situeert zich in het gebouw, genaamd blok 23, op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft uit te voeren werken in het kader van renovaties van blok 23 en renovaties in functie van desbetreffend blok.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor het leveren en plaatsen van: Gevels BLOK 23: De opdracht situeert zich in het gebouw, genaamd blok 23, op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft uit te voeren werken in het kader van renovaties van blok 23 en renovaties in functie van desbetreffend blok. 
II.2.7. Looptijd
399 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-01-05
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten:- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3)OF- stuur een mail naar paf.materiaalbeheer@uzleuven.bePartij voor briefwisseling tijdens de vragenronde:Ontwerper:l.vanlandschoot@modulo-architects.beEen kopij van zijn briefwisseling wordt door de aannemer overgemaakt aan de Opdrachtgever (op het e-mailadres bouwteam_blok23@uzleuven.be en paf.materiaalbeheer@uzleuven.be)- Gedurende de offerteperiode en vóór toewijzing kan enkel schriftelijk inlichtingen bekomen worden.- Het aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1)Voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk 4-12-2020 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk 10-12-2020 ;Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Opdrachtgever zijn toegekomen na 4-12-2020 . Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 83 en 86 van het KB Plaatsing.- Na toewijzing zal de aannemer alle briefwisseling richten aan:Universitaire Ziekenhuizen LeuvenTechnische dienst - T.a.v. Leidend Ambtenaar Blok 237/16Herestraat 493000 Leuvene-mail: bouwteam_blok23@uzleuven.beEen kopie van alle briefwisseling wordt overgemaakt aan de Ontwerper, de Constructiemanager en de Veiligheidscoördinator. Elke elders geadresseerde briefwisseling zal aanzien worden als ongeldig en niet bestaande.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-17

Vergelijkbare advertenties van BDA