Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Project Condor te 1080 Sint-Jans-MolenbeekDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres: Jourdanstraat 45-55,BE-1060 Brussel
E-mail: mpo@slrb.brussels
Internetadres(sen): http://slrb-bghm.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393314


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project Condor te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Referentienummer: SLRB-CONDOR_MT-WO-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor de nieuwbouw van 56 sociale en middenklassewoningen, een paviljoen met polyvalente zaal en conciërgewoning inclusief omgevingsaanleg. in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw van 56 sociale en middenklassewoningen, een paviljoen met polyvalente zaal en conciërgewoning inclusief omgevingsaanleg. in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan. 
II.2.7. Looptijd
730 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden. De inschrijvers vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FRBij dat document voegen ze het volgende: A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 62 van het "plaatsingsbesluit": De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het "plaatsingsbesluit":De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóórde uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.Voor een Belgische inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de FOD Financiën. C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver: op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht). 1. Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land. 2. De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden met een beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming worden aangesteld 3. De uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet ook het bewijs leveren dat hij de opdracht goed kan uitvoeren door een attest van goede uitvoering voor te leggen dat betrekking heeft op de opdracht voor de bouw van collectieve woningen (min. 10 woningen) ondertekend door de aanbesteder, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken dat werd toegekend na (datum publicatie min 5 jaar )en voor de datum van de ontvangst van de offertes. Dat attest moet ook het totale bedrag van de werken excl. BTW en het aantal betrokken units vermelden.Met collectieve woningen worden verscheidene wooneenheden bedoeld die beschikken over gemeenschappelijke circulaties en ruimten en waarbij er onder andere sprake kan zijn van gemeenschappelijke omgevingen en technieken.De inschrijver vult punt C 6) van deel IV van het UEA in en vermeldt er de bovenstaande gegevens in verband met de erkenning. Als er een referentie gevraagd wordt, vult hij punt C 1 a) van deel IV van het UEA in. Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver: op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-01-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stel/en en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord.Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaatsvindt op vrijdag 04/12/2020 om 10 uur.Plaats afspraak voor dat bezoek: Condorlaan, 5, 1080 Sint Jans Molenbeek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): https://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-17

Vergelijkbare advertenties van BDA