De Vlaamse Waterweg Nv

Beneden-Durme LO te Temse en Waasmunster - realisatie Klein en Groot Broek fase 2: bouw ringdijk en kunstwerken waterbeheersingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Dorien Verstraete / Hans Quaeyhaegens
Tel: +32 32249368
Fax: +32 32246725
E-mail: dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392205


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beneden-Durme LO te Temse en Waasmunster - realisatie Klein en Groot Broek fase 2: bouw ringdijk en kunstwerken waterbeheersing 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARC-20-0042-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De eerste fase van de werken (2013-2015) betrof de aanleg van een zandstock met herbruikbare baggerspecie uit de Beneden-Durme.
In een tweede fase van de werken (2017-medio 2020) werd een eerste fase van de ringdijk aangelegd rond het toekomstig ontpolderingsgebied Groot Broek met bijhorende aanhorigheden (dienstweg, ringgracht, bufferbekken en kunstwerken voor waterbeheersing).
In huidige fase dient de tweede fase van de ringdijk te worden aangelegd en de resterende kunstwerken voor waterbeheersing waaronder 2 pompstations. In een latere fase wordt een deel van de huidige Durmedijk afgegraven en dienen geulaanzetten gerealiseerd te worden.
De werken omvatten:
- het bouwrijp maken van de terreinen;
- het aanleggen en onderhouden van werfwegen;
- het bouwen van waterbeheersingskunstwerken (uitwateringsconstructies, pompstations,.);
- het bouwen van een dijk;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht 2 (TW2.zip) werd opgeladen via https://
vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/ARC-20-0042.
Tevens is er een nieuwe meetstaat opgeladen: ARC200042 meetstaat nieuwe versie

Vergelijkbare advertenties van BDA