Zorgpunt Waasland

Raamovereenkomst voor het reinigen van een aantal oppervlakten van diverse voorzieningenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zorgpunt Waasland
Postadres: Oude Zandstraat 92,BE-9120 Beveren
Contactpersoon: Mevrouw Rhea De Wael
Tel: +32 37509275
E-mail: rhea.dewael@zpw.be
Internetadres(sen): http://www.zorgpuntwaasland.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het reinigen van een aantal oppervlakten van diverse voorzieningen  
Referentienummer: 2020-774
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Voor het plaatsbezoek op het grondgebied van Sint-Niklaas kan ook contact opgenomen worden met Peter Reyns op het nummer 0471 34 85 08

Vergelijkbare advertenties van BDA