Ocmw Zele, Bjgestaan Door Belfius Bank Nv

OCMW Zele : Bouwen van assistentiewoningen



Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Zele, bjgestaan door Belfius Bank N.V.
Postadres: Padweg 4A,BE-9240 Zele
Contactpersoon: de heer Eric Van Holewinckel, Directeur Ruimte & Infrastructuur
Tel: +32 52459841
E-mail: Eric.VanHolewinckel@zele.be
Internetadres(sen): http://www.zele.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391741


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OCMW Zele : Bouwen van assistentiewoningen 
Referentienummer: Belfius-I1102/P1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
PERCEEL 1: RUWBOUW - AFWERKING - TECHNIEKEN (HVAC, SANITAIR, ELEKTRICITEIT)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Samenvattende meetstaten in excel werden toegevoegd.

Vergelijkbare advertenties van BDA