Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

ARN3010 - Riolering Heirbaan, Dophei-/Aartrijt-/ReenstraatDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Annelies Cornelis
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389898


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ARN3010 - Riolering Heirbaan, Dophei-/Aartrijt-/Reenstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-ARN3010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
OPDRACHT: Riolerings- en wegeniswerken Heirbaan, Reenstraat, Aartrijtstraat, Dopheistraat - Arendonk
Het project bevindt zich volledig op het grondgebied van Arendonk.
De opdracht omvat de aanleg van een DWA- en RWA-riolering en het opnieuw aanleggen van de wegenis. Verder worden er ook grachten aangelegd en de huistoegangen worden vernieuwd.
Het project omvat concreet:
- Uitvoeren van topografische verrichtingen
- Opbreken van verhardingen en hun funderingen
- Grondwerken voor aanleg nieuwe riolering
- Aanleggen van riolering en bouwen van inspectieputten
- Aanleg van 2 pompstations
- Aanleg van funderingen
- Aanleg van verhardingen: asfalt voor de rijweg
- Aanleg van verhardingen: grasbetontegels voor de rijweg
- Aanleg van verhardingen: betonstraatstenen voor de huistoegangen
- Aanleg van beschoeide grachten in de vorm van geprefabriceerde V-bakken (zie
verder in dit bestek)
- Aanleg van drempels in grachten (elementen met schotbalken geplaatst tussen Vbakken)
- Verwerken van bestaande fundering met aanwezigheid van zinkassen in een vergund GRC
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Plannen worden toegevoegd.

Vergelijkbare advertenties van BDA