Cgg Waas En Dender

Verbouwen van een pand tot kantoor (centrum voor geestelijke gezondheidszorg Dendermonde)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: CGG Waas en Dender
Postadres: Parklaan 14B,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Radia Assaghiri
Tel: +32 37600070
E-mail: radiaassaghiri@cggwaasendender.be
Internetadres(sen): www.cggwaasendender.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389253


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen van een pand tot kantoor (centrum voor geestelijke gezondheidszorg Dendermonde) 
Referentienummer: CGGWD-A165.18_CGGENT-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen van een pand tot kantoor (centrum voor geestelijke gezondheidszorg Dendermonde)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen van een pand tot kantoor (centrum voor geestelijke gezondheidszorg Dendermonde) 
II.2.7. Looptijd
270 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-12-02 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-12-02
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, BE Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16

Vergelijkbare advertenties van BDA