Ag Vespa

Omgevingsaanleg RuncvoorthofDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Paradeplein 25,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Selina Cheung
Tel: +32 32592894
E-mail: selina.cheung@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387783


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Omgevingsaanleg Runcvoorthof 
Referentienummer: AG VESPA-Runcvoorthof-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Met de heraanleg van het Runcvoortpark wordt de omgeving rondom het kasteel Runcvoorthof heraangelegd.
Deze opdracht heeft als voorwerp de aanleg van de riolering, verhardingen, grondwerken, het aanplanten van bomen en beplanting en het onderhoud hiervan.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De laatste versie van grondplan en rioleringsplan (met legende) werden hierbij toegevoegd.

Vergelijkbare advertenties van BDA