Go! Scholengroep 19 'dender'

Overschakeling van stookolie op gasDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! Scholengroep 19 'Dender'
Postadres: Welvaartstraat 70/4,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: De heer Michaël Van Mulders
Tel: +32 53469342
Fax: +32 53769141
E-mail: michael.van.mulders@sgrdender.be
Internetadres(sen): www.sgrdender.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: GO! Scholengroep 19 'Dender'
Postadres: Welvaartstraat 70/4,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: De heer Michaël Van Mulders
Tel: +32 53469342
Fax: +32 53769141
E-mail: michael.van.mulders@sgrdender.be
Internetadres(sen): www.sgrdender.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overschakeling van stookolie op gas 
Referentienummer: 2020-009-KTA Liedekerke-Stookplaatsrenovatie
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: GO! atheneum Liedekerke, Kleemputtenstraat 20 te 1770 Liedekerke
II.2.4. Beschrijving
Overschakeling van stookolie op gas 
II.2.7. Looptijd
70 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. VCA-certificaat op naam

Eventuele minimumeisen:
1. Het VCA-certificaat is op naam van de personen die de werken zullen opvolgen.
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-11-30 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-02-28
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-11-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst. Gelijkvloers, rode zaal

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 12/11/2020 om 10.00De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel
E-mail: info@g-o.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16

Vergelijkbare advertenties van BDA