Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Aanleg fietspaden BrusselsesteenwegDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246811
E-mail: manu.cascudo@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389408 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389408


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg fietspaden Brusselsesteenweg 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-N1-108_1M3D8E-20-61-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg van fietspaden op de N1 (Brusselsesteenweg) te Mechelen tussen Abeelstraat (16k650) en Stenenmolenstraat (17k350).
In ditzelfde werk wordt ook de asfalt vernieuwd in de ganse projectzone.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier. ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om. namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing,. aan te leveren.
Te lezen:
Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier. ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om. namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing,. aan te leveren. . Wijzigingbericht nr 1 d.d. 16/10/2020 : . ------------------------------------------. Het BVGP en invulformulier werd toegevoegd bij de documenten.

Vergelijkbare advertenties van BDA