Gemeentebestuur Melle

Omgevingsaanleg Elsdriespark MelleDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Melle
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-9090 Melle
Contactpersoon: Hans Magerman
Tel: +32 92100750
E-mail: hans.magerman@melle.be
Internetadres(sen): www.melle.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Omgevingsaanleg Elsdriespark Melle 
Referentienummer: Veneco-2020.9090.03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deel 1: Parkzone
Deel 2: Aanleg fietsverbinding en herinrichting aanpalende straten
Deel 3: Schoolomgeving
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Beekstraat - Spoorlaan - Vossenstraat te Melle
II.2.4. Beschrijving
Deel 1 - Parkzone: Bedoeling is om het terrein door middel van de nodige groenaanplant en inzaaien om te vormen tot een groene parkzone. Deze groeninrichtingswerken omvatten: * voorbereidende werken en grondwerken; * beplantings- en inzaaiwerkenzaamheden; In het huidige dossier zit ook het groenonderhoud gedurende de waarborgperiode (3 jaar) begrepen. Naast de aanplant- en inzaaiwerkzaamheden zullen hiertoe ook hoofdzakelijk de volgende werken deel uitmaken van dit uitvoeringsdossier: - voorbereidende werken - de realisatie van het nodige grondverzet voor aanleg verhardingen en ifv de te realiseren terreinnivelleringen (waaronder avontuurlijke speelheuvels, aanvulling ter hoogte van amfitheater en andere grasglooiingen en bijhorende keienvallei (wadizone) ; - het rooien van enkele bomen; - de aanleg van nieuwe verhardingen in de parkzone - de realisatie van het amfitheater; VENECO PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref.: 2020.9090.03 Blz. 9 - de realisatie van nieuw straat/parkmeubilair - de realisatie van speelnatuur (avonturenspeelplaats en kiezelvallei) aangevuld met specifieke infrastructuurelementen; - de realisatie van draadafsluiting thv de parkzone en de perceelsgrenzen met aanpalende private tuinen; - de realisatie van spijlenafsluitingen in kastanjehout tussen fietsas Beekstraat-Spoorlijn en de schoolomgeving. Deel 2 - Aanleg fietsverbinding en herinrichting aanpalende straten: De werken omvatten in hoofdzaak: - Het opbreken van de bestaande infrastructuur en/of contructies - Het uitvoeren van grondverzet in functie van realiatie van de nieuwe maaiveldpeilen - Het aanleggen van nieuwe verhardingen meebepaald: * De aanleg van fietsverbinding tussen Spoorlaan en Beekstraat * De gedeeltelijke herinrichting Spoorlaan: gedeeltelijke herinrichting van voetpaden, opritzone en rijbaan heraanleg dmv aanleg van 2 verkeersplateau's * De gedeeltelijke herinrichting Beekstraat: gedeeltelijke herinrichting van voetpaden, opritzones en rijbaan heraanleg dmv aanleg van verkeersplateau - de beperkte realisatie van groeninvoorzieningen thv de fietsverbinding en beide straten. Deze groeninrichtingswerken omvatten: - voorbereidende werken en grondwerken - aanplant- en inzaaiwerkzaamheden In het huidige dossier zit ook het groenonderhoud van deze groenaanleg gedurende de waarborgperiode (3 jaar) te begrepen. - De realisatie van nieuw straat/parkmeubilair Deel 3 - Schoolomgeving: De werken omvatten in hoofdzaak: Bedoeling is de omgevingsaanleg rond de schoolomgeving door middel van de nodige groenaanplant en inzaai te finaliseren. Deze groeninrichtingswerken omvatten: - voorbereidende werken en grondwerken - aanplant- en inzaaiwerkzaamheden In het huidige dossier zit ook het groenonderhoud gedurende de waarborgperiode (3 jaar) begrepen. - de realisatie van draadafsluiting thv de schoolomgeving en de perceelsgrenzen met aanpalende private tuinen; - de realisatie van spijlenafsluitingen in kastanjehout tussen fietsas Beekstraat-Spoorlijn en de schoolomgeving. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Planning af te stemmen op bouwproject in uitvoering voor bouw school, turnhal & speelplaats.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-11-17 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16

Vergelijkbare advertenties van BDA