Gemeente Riemst

Aanleg verkaveling en aanleg plein GenoelselderenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Riemst
Postadres: Maastrichtersteenweg 2b,BE-3770 Riemst
Contactpersoon: De heer MARCEL PEUMANS
Tel: +32 12440391
E-mail: marcel.peumans@riemst.be
Internetadres(sen): www.riemst.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg verkaveling en aanleg plein Genoelselderen 
Referentienummer: GA/1184/2020
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232440
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: St.-Maartenstraat, 3770 Riemst
II.2.4. Beschrijving
Aanleg verkaveling en aanleg plein Genoelselderen 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.De aanbestedende overheid zal het RSZ- en het fiscaal attest van de inschrijvers zelf aanvragen. Aan de economisch meest voordelige inschrijver zal bijkomend een recent attest uit het Centraal Strafregister Brussel - op naam van de firma - gevraagd worden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De jaarlijkse minimumomzet bedraagt minstens 600.000,00 euro.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Erkenning van aannemers: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4

Eventuele minimumeisen:
1. Erkenning van aannemers: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-11-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-03-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-11-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Er is geen publieke opening

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16

Vergelijkbare advertenties van BDA