Emmaüs Vzw

Klavier Domein Zwart Goor dagcentrumDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Emmaüs vzw
Postadres: Edgard Tinellaan 1c,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Gudrun De laet
Tel: +32 14636211
E-mail: gudrun.de.laet@emmaus.be
Internetadres(sen): http://www.emmaus.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386951


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Klavier Domein Zwart Goor dagcentrum 
Referentienummer: EMMVZW-Klavier-Dagcentrum-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw constructie voor dagopvang van mensen met een beperking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
architectuurplan kasten bleek onvolledig; dit plan vervangt het vorige

Vergelijkbare advertenties van BDA