Leuven

Heraanleg speelterrein YmeriaDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leuven
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16272326
E-mail: bart.noppe@leuven.be
Internetadres(sen): http://www.leuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386377


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg speelterrein Ymeria 
Referentienummer: Leuven-Ymeria20-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112723
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Heraanleg speelterrein Ymeria
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbestedende overheid kreeg een vraag. Antwoord in dit erratum + bijkomende plannen en info.

Vergelijkbare advertenties van BDA