Arcadia Vzw

Uitbreiding en renovatie sanitair + volledige dakrenovatie blok G.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Arcadia VZW
Postadres: Herseltsesteenweg 4,BE-3200 Aarschot
Tel: +32 16300820
E-mail: stefan.thiels@arcadiascholen.be
Internetadres(sen): http://www.arcadiascholen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383513


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding en renovatie sanitair + volledige dakrenovatie blok G. 
Referentienummer: dbv-D1234-blok G-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van het bestaande sanitair, een uitbreiding van ca.230m2 en volledige dakrenovatie van de bestaande hellende daken (incl. asbestverwijdering)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-10-30
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-11-03
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:
vzw Sint Jozefscollege Aarschot
Te lezen:
Arcadia VZW
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
Schaluin 28
Te lezen:
Herseltsesteenweg 4
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:
+32 11229074
Te lezen:
+32 16300820
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail
In plaats van:
stefan.thiels@sjca.be
Te lezen:
stefan.thiels@arcadiascholen.be
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hoofdadres
In plaats van:
http://www.bekaf.sjca.be
Te lezen:
http://www.arcadiascholen.be
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De contactgegevens van de bouwheer zijn aangepast.
Omwille van onderhoudswerken op het e-procurement platform zal de opening van de offertes uitgesteld worden naar dinsdag 03/11/2020 om 13u00. Let wel: De limietdatum en -uur van indiening (30/10/2020 om 11u30) blijven ongewijzigd!

Vergelijkbare advertenties van BDA