Autonoom Gemeentebedrijf Genk

Dakrenovatie van het schaaldak van het zwembad - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GENK
Postadres: Stadsplein 1,BE-3600 Genk
Tel: +32 89654512
E-mail: project.budgetondersteuning@genk.be
Internetadres(sen): www.genk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
dakrenovatie van het schaaldak van het zwembad - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020-1163
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212212
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-10-19
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-10-30
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 30 oktober 2020, 11.00. Documenten VC zullen nog toegevoegd worden.

Vergelijkbare advertenties van BDA