Gemeentebestuur Van Sint-jans-molenbeek

Opdracht voor werken betreffende de renovatie en de bouw van een bijgebouw in een sociale eengezinswoning te Vier Windenstraat n°55 in Sint-Jans-Molenbeek Perceel I - Werken voor de renovatie en de bouw van een bijgebouwDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling
Tel: +32 24123777
E-mail: sisaki@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): www.molenbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386981


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor werken betreffende de renovatie en de bouw van een bijgebouw in een sociale eengezinswoning te Vier Windenstraat n°55 in Sint-Jans-Molenbeek Perceel I - Werken voor de renovatie en de bouw van een bijgebouw 
Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-QVE0055_001-CDC20.014-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze huidige opdracht betreft de renovatie en de bouw van een bijgebouw in een sociale eengezinswoning.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging samenvattende opmetingen in Excel-versie

Vergelijkbare advertenties van BDA