De Ark

PROJECTEN_Dessel - Bottelstraat/Vijverstraat (Braselwijk zone B), totaalrenovatie 13 woningen (nr.VMSW 2009/0883/18)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DE ARK
Postadres: Campus Blairon 599,BE-2300 Turnhout
Tel: +32 14401100
E-mail: aankoop@arkwonen.be
Internetadres(sen): www.arkwonen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PROJECTEN_Dessel - Bottelstraat/Vijverstraat (Braselwijk zone B), totaalrenovatie 13 woningen (nr.VMSW 2009/0883/18) 
Referentienummer: 2020-0357
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Dessel, Braselwijk
II.2.4. Beschrijving
PROJECTEN_Dessel - Bottelstraat/Vijverstraat (Braselwijk zone B), totaalrenovatie 13 woningen (nr.VMSW 2009/0883/18) 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. attest van erkenning
Eventuele minimumeisen:
1. D (Bouwwerken), Klasse 6

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. attest van erkenning

Eventuele minimumeisen:
1. D (Bouwwerken), Klasse 6
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-11-25 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-05-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-11-25
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdelingen Antwerpen en Turnhout
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-15

Vergelijkbare advertenties van BDA