Gemeente Liedekerke

Parkeerbeheerder (hierna genoemd de concessionaris) voor het uitvoeren van parkeercontroles op het grondgebeid van de gemeente 1770 Liedekerke en de plaatsing van nieuwe parkeerautomaten.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Liedekerke
Postadres: Opperstraat 31,BE-1770 Liedekerke
Contactpersoon: De heer Kenneth De Man
Tel: +32 53645528
E-mail: kenneth.deman@liedekerke.be
Internetadres(sen): www.liedekerke.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Parkeerbeheerder (hierna genoemd de concessionaris) voor het uitvoeren van parkeercontroles op het grondgebeid van de gemeente 1770 Liedekerke en de plaatsing van nieuwe parkeerautomaten. 
Referentienummer: BTEC2020/06.25
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98351000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Blauwe zones op grondgebied gemeente Liedekerke en betalende parkings in de stationsomgeving
II.2.4. Beschrijving
Parkeerbeheerder (hierna genoemd de concessionaris) voor het uitvoeren van parkeercontroles op het grondgebeid van de gemeente 1770 Liedekerke en de plaatsing van nieuwe parkeerautomaten. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van verzekering
Eventuele minimumeisen:
1. - Het bewijs van verzekering met betrekking tot uw aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, alsmede met betrekking tot uw burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.
- Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Studie- en beroepskwalificaties / Materiaal2. Referenties

Eventuele minimumeisen:
1. De firma die als concessionaris zal optreden moet beschikken over voldoende know-how en het nodige materiaal om geautomatiseerde afhandeling van de retributieheffing te regelen.
2. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-11-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-02-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-11-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gemeentehuis, collegezaal gelijkvloersInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-15

Vergelijkbare advertenties van BDA