Interwaas

Uitnodiging tot indienen offerte - De Vakschool - Sint-Niklaas: Omgevingsaanleg publiek domein - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Interwaas
Postadres: Lamstraat 113,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: De heer Tobias Hooftman
Tel: +32 355004714
E-mail: tobias.hooftman@interwaas.be
Internetadres(sen): www.interwaas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - De Vakschool - Sint-Niklaas: Omgevingsaanleg publiek domein - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020/010
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
De Vakschool - Sint-Niklaas: Omgevingsaanleg publiek domein 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
2. De jaarlijkse minimumomzet bedraagt EUR1.000.000,-

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.2. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met 3 referentieprojecten die relevant zijn voor ofgelijkaardig zijn aan deze opdracht en die werden uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2018, 2019 en2020) vergezeld van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd,zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
2. Voor elk opgegeven referentieproject wordt de relevantie voor het voorliggende project nader toegelicht
Per referentieproject wordt de volgende informatie meegedeeld:  Naam van de opdrachtgever + contactpersoon  Uitvoeringsduur, startdatum en einddatum;  Bedrag;
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
en
G3 (Beplantingen), Klasse 1
Indien de inschrijver niet beschikt over een ondercategorie G3 voor de groenwerken, dan moet een onderaannemer ingezet worden die beschikt over deze erkenning voor de aanleg en onderhoud van de beplantingen. Deze onderaannemer en zijn erkenning moet kenbaar gemaakt worden bij de inschrijving.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-11-09 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-05-08


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver dient zich vooraf van de bouwplaats te vergewissen. Er wordt met name gewezen op de staat van de bestaande toestand en de inplanting in de omgeving.De Inschrijver moet zich bewust zijn van de omgeving waarin hij werkt. De inschrijver zal zich steeds voegen naar de eisen van het bestuur zonder dat dit aanleiding geeft tot meerkosten. Er is geen mogelijkheid tot het parkeren op de site. Op de site bevinden zich verschillende gebouwen. De ruwbouw werken zullen voltooid zijn tegen de aanvang van de infrastructuurwerken maar de afwerking van bepaalde units zal in uitvoering zijn, een aantal wooneenheden zullen reeds bewoond zijn.De aannemer dient er dus rekening mee te houden dat er tijdens de uitvoering van de werken gelijktijdig ook andere (bouw)activiteiten zullen plaatsvinden op de site. De site bevindt zich in een schoolomgeving, zowel op de site zelf als in de aanpalende straten bevinden zich scholen, waardoor bijzondere maatregelen van kracht zijn.We verwijzen hierbij naar het veiligheid- en gezondheidsplan.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-15

Vergelijkbare advertenties van BDA