Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

LEUVEN FOD Financiën Schoonmaak van de gemeenschappelijk delen - Overeenkomst voor 1 jaar (max. 2 x verlengbaar)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Luc Vermeylen
Tel: +32 476986636
E-mail: luc.vermeylen@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389807


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEUVEN FOD Financiën Schoonmaak van de gemeenschappelijk delen - Overeenkomst voor 1 jaar (max. 2 x verlengbaar) 
Referentienummer: VRO-2020/212401/162D-KaBr-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
LEUVEN FOD Financiën Schoonmaak van de gemeenschappelijk delen - Overeenkomst voor 1 jaar (max. 2 x verlengbaar)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: LEUVEN
II.2.4. Beschrijving
LEUVEN FOD Financiën Schoonmaak van de gemeenschappelijk delen - Overeenkomst voor 1 jaar (max. 2 x verlengbaar) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Opdracht kan max. 2 maal verlengd worden met telkens 1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie Administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-11-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-11-18
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, BE-1060 Brussel
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-13

Vergelijkbare advertenties van BDA