Stad Aalst

Raamovereenkomst voor uitvoeren van grondmechanische bodemonderzoeken met aanvullende laboproeven voor een periode tot maximum 31 december 2023Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Aalst
Postadres: Werf 9,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300
E-mail: aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen): www.aalst.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor uitvoeren van grondmechanische bodemonderzoeken met aanvullende laboproeven voor een periode tot maximum 31 december 2023 
Referentienummer: 20/MJI-68/20-23V
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71351500
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
330578.50 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren werken omvatten voornamelijk grondboringen, sonderingen, analyses van wegenispuin en bodem. De opdracht bestaat uit de uitvoering van grondmechanisch onderzoek (sonderingen, boringen, .), onderzoek in het kader van de Vlaamse milieuwetgeving en bijhorende ketenzorgsystemen:  Bodemdecreet en VLAREBO (technisch verslag)  Materialendecreet en VLAREMA (sloopopvolgingsplan);  VLAREL (monstername, onderzoeksparameters, deskundigen,.).  De opdracht omvat ook de aanvullende laboproeven. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 124-304311

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van grondmechanische bodemonderzoeken met aanvullende laboproeven voor een periode tot maximum 31 december 2023

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-10-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Labo Devlieger-Van Vooren
Postadres: Industriepark Rosteyne 1,BE-9060 Zelzate
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-13

Vergelijkbare advertenties van BDA