Vzw Verenigde Ziekenhuizen Van Waas En Durme

Verbouwing PR801-NKO - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme
Postadres: Moerlandstraat 1,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: De heer Dirk Sevenois
Tel: +32 37608649
Fax: +32 37602429
E-mail: dirk.sevenois@aznikolaas.be
Internetadres(sen): www.aznikolaas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing PR801-NKO - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020/AKD/DS/927
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het uit te voeren project betreft de renovatie van een gedeeltelijke vleugel op de tweede verdieping voor het inrichten van een poli Neus-Keel-Oor, poli pré-op anesthesie. Het opsmukken van de afdeling dagziekenhuis geriatrie op de tweede verdieping en het inrichten van een vleugel voor kantoren op de derde verdieping te
Campus Lodewijk De Meesterstraat
L. De Meesterstraat 5
9100 Sint-Niklaas
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste,
het bestek en de meetstaat van perceel 5 Elektriciteit zijn gewijzigd.
Via de link https://cloud.3p.eu/Downloads/1/292/OF/2020 kan u de correcte bestanden downloaden.
"Bestek AZ Nikolaas ELEK err 1.docx" en "meetstaat ELEK PR 801 err 1.xslx" zijn de 2 nieuwe bestanden die moeten gebruikt worden.
Groeten,
Dirk Sevenois

Vergelijkbare advertenties van BDA