Elia Asset

Soil: Expertise, Field Work and InvestigationDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elia Asset
Postadres: Keizerslaan 20,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Anne-Sophie De Witte
Tel: +32 25467687
E-mail: annesophie.dewitte@externel.be
Internetadres(sen): www.elia.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bodem: expertise, onderzoek & veldwerk 
Referentienummer: Elia Asset-GS/AO/2020/02-F05_0-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90522300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Elia is op zoek naar diensten met betrekking tot bodemverontreinigingstaken in Brussel en Wallonië:
bodemdeskundigen, bodemonderzoek (vervuiling + grondverplaatsing) en veldwerk.
De aanbestedende overhead kan zijn:
1. Elia Asset SA/NV en/of
2. alle onderneming dat deel uitmaak van de Elia group; en/of
3. een nieuwe onderneming die zal opgericht worden door een van de ondernemingen van de Elia Group.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bodem expert Brussel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
senior expert consultant die bodemverontreinigingstaken voorbereidt en begeleidt (veldwerk en bodemonderzoek) in Brussel, ondersteuning en opvolging van administratieve, juridische en bodemkundige procedures: adviseringstaken ter begeleiding van de Projectleider Civiele Werken inzake bodemkostenbeheer en lobby bij de overheid. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Bodem expert Wallonië 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE3
II.2.4. Beschrijving
senior expert consultant die bodemverontreinigingstaken voorbereidt en begeleidt (veldwerk en bodemonderzoek) in Wallonië, ondersteuning en opvolging van administratieve, juridische en bodemkundige procedures: adviseringstaken ter begeleiding van de Projectleider Civiele Werken inzake bodemkostenbeheer en lobby bij de overheid. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Bodemonderzoek en veldwerk in Brussel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Bodemonderzoek (vervuiling + grondverplaatsing): bezoek de te onderzoeken bodem, pre-grondvergraving, ontgraving, monstername, monsteranalyse, het schrijven van een juridische studie en het verkrijgen van een juridische validatie. Veldwerk: Voorbouw, boren, bemonstering, etc. output: technische specificaties die nodig zijn voor bodemonderzoek. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Bodemonderzoek en veldwerk in Wallonië 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE3
II.2.4. Beschrijving
Bodemonderzoek (vervuiling + grondverplaatsing): bezoek de te onderzoeken bodem, pre-grondvergraving, ontgraving, monstername, monsteranalyse, het schrijven van een juridische studie en het verkrijgen van een juridische validatie. Veldwerk: Voorbouw, boren, bemonstering, etc. output: technische specificaties die nodig zijn voor bodemonderzoek. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 038-090965

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bodem: expertise, onderzoek & veldwerk (loten 1-4)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Geolys sprl
Postadres: Rue des Champs Elysées 4,BE-5590 Ciney
NUTS-code: BE3
Internetadres: www.geolys.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Bodem: onderzoek & veldwerk (loten 3+4)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: RSK Benelux
Postadres: Sittardlaan 34,BE-3500 Hasselt
NUTS-code: BE221
Internetadres: www.rskgroup.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Zie VI.4.3, BE-1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de ondernemingsrechtbank, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-10-13

Vergelijkbare advertenties van BDA