Tmvw Servicelijnen

Aanstellen van een aannemer voor de nieuwbouw van een sportcomplex te Moerbeke-Waas: ruwbouw en afwerkingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TMVW servicelijnen
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Sofie Hoogerwerf
E-mail: sofie.hoogerwerf@farys.be
Internetadres(sen): https://www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334521


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de nieuwbouw van een sportcomplex te Moerbeke-Waas: ruwbouw en afwerking 
Referentienummer: TMVW A-AF-9180-19-001-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De gemeente Moerbeke-Waas wenst een nieuw sportcomplex te bouwen op de site Moerhofstraat 20 te 9180 Moerbeke-Waas.
Dit deel betreft de ruwbouwwerken en afwerking van het nieuwe gebouw:
- Ruwbouwwerken;
- Buitenschrijnwerk;
- Vast en los meubilair;
- Liften.
De vooropgestelde maximale uitvoeringstermijn van deze opdracht is vastgesteld op 240 werkdagen (voorbereidingstermijn + uitvoeringstermijn).
Vermoedelijke datum van gunning: begin juli 2019.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende info 4 bij bestek Moerbeke-ruwbouw

Vergelijkbare advertenties van BDA