Gemeente Kapellen

Schoonmaak en glaswas in diverse gemeentelijke gebouwenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Kapellen
Postadres: Antwerpsesteenweg 130,BE-2950 Kapellen
Contactpersoon: De heer Maarten Mertens
Tel: +32 36606674
Fax: +32 36644198
E-mail: maarten.mertens@kapellen.be
Internetadres(sen): www.kapellen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schoonmaak en glaswas in diverse gemeentelijke gebouwen 
Referentienummer: 2019088
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties, 2950 Kapellen
II.2.4. Beschrijving
Schoonmaak en glaswas in diverse gemeentelijke gebouwen. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 (zie bijlage B)2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.3. Ressorteren onder paritair comité 121.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.2. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.3. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.4. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.5. Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-17 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-17
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: zaal Uitlegger, Antwerpsesteenweg 130 te 2950 Kapellen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Om de kandidaat inschrijvers een idee te geven van de omvang en aard van de werkzaamheden, zal er een rondgang gehouden worden in de gemeentelijke gebouwen die niet vrij toegankelijk zijn. De kandidaat inschrijver dient hiervoor een afspraak te maken met de leidend ambtenaar, Maarten Mertens op tel. 03/660 66 74 via publiekeruimteleefmilieu@kapellen.be en cindy.franken@kapellen.be Deze rondgangen zouden door kunnen gaan op maandag 29/4/19 of donderdag 2/5/19. En starten op afgesproken uur op het administratief centrum, Antwerpsesteenweg 130 op de dienst publieke ruimte en leefmilieu. Deze rondgangen zullen waarschijnlijk een hele dag in beslag nemen. Ter gelegenheid van deze rondgang of na formele aanvraag ontvangen de kandidaten een usb met daarop de grondplannen van de gebouwen voor de correcte opmaak van een offerte. Daarnaast zijn er nog een aantal publiek toegankelijke gebouwen dewelke vrij bezocht dienen te worden voor opmaak offerte. U dient zich wel aan te melden bij een medewerker of onthaalbalie.Hieronder een opsomming van de publiek toegankelijke gebouwen :Post 4. Beukenhof gemeentehuis, Christiaan Pallemansstraat 71, enkel glaswas (langs buiten te bezichtigen) Post 5. Dienstencentrum Ertbrandje, Ertbrandstraat 239, ma-vr 9-17u Post 11. Hoofdbibliotheek, Dorpsplein 15, Ma-di-wo 13u-20u, do-vr-za 9u-13u Post 12. Bibliotheek Putte, Ertbrandstraat 239, Ma 13u-20u, Woe 9u-17u, za 9u-13uPost 13. Gebouwen begraafplaats centrum, Heidestraat z/n en Begraafplaats Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 290, Ma-za 9u-16uPost 16. Parking Watertoren, Kerkstraat z/n, dagelijks van 6u-22uPost 18. Cultureel Centrum, Dorpsstraat 45, Ma-do 9u-16u, Vrij 9u-12uPost 26. Sporthal centrum + zwembad, Christiaan Pallemansstraat 84, ma-vr 8-16uDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11

Vergelijkbare advertenties van BDA