Stad Gent

Raamovereenkomst aanpassen van binnenschrijnwerkDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Gent
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.gent.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Contactpunt Overheidsopdrachten
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.stad.gent 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst aanpassen van binnenschrijnwerk 
Referentienummer: TDG/2018/034/MD/EXP-INV/4616
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 (FM Onderwijs - voor 4 jaar) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse onderwijsinstellingen, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 (FM Themagebouwen - voor 4 jaar) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse stadsgebouwen, politiegebouwen en gebouwen brandweer, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 3 (FM Welzijn - voor 4 jaar) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse stadsgebouwen, politiegebouwen en gebouwen brandweer, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes* In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: perceel 1 Onderwijs: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2
Perceel 2 Themagebouwen: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), klasse 1
Perceel 3 Welzijn: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-23
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Stad Gent De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent - Juridische Dienst en Kennisbeheer - Contactpunt Overheidsopdrachten, 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Opgelet!Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten' en de functie 'messaging' te activeren.U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.Totale looptijd van deze opdracht: 48 maanden (voor elk perceel)Het huidige contract is voorzien voor een periode van 48 (achtenveertig) maanden. De eerste 12 (twaalf) maanden zijn verworven bij de betekening van de opdracht. Het bestuur heeft evenwel demogelijkheid om na deze periode van 12 (twaalf) maanden eenzijdig en zonder enige vorm van schadevergoeding aan de inschrijver, de lopende overeenkomst te beëindigen. Dit evenwel perperiode van 1 (één) jaar. Het contract kan dus beëindigd worden na 1 jaar, 2 jaar en 3 jaar.De aannemer is verplicht de werken aan te vangen op de dag die hem wordt medegedeeld en deze regelmatig voort te zetten zodat zij volledig binnen de contractueel bedongen uitvoeringstermijnzullen voltooid zijn.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14

Vergelijkbare advertenties van BDA