Woonveer Cvba

Afbraak van 11 bestaande woningen en vervangingsbouw van 21 sociale huurappartementen met tuinbergingen en carports.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonveer cvba
Postadres: Palingstraat 48_101,BE-2870 Puurs
Contactpersoon: Dennis Cleymans
Tel: +32 037400024
E-mail: projecten@woonveer.be
Internetadres(sen): http://www.woonveer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332370


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraak van 11 bestaande woningen en vervangingsbouw van 21 sociale huurappartementen met tuinbergingen en carports. 
Referentienummer: Eigen Woning cvba-ref. VMSW 2013/0418/03-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afbraak van 11 bestaande woningen en vervangingsbouw van 21 sociale - plaats van uitvoering: J. Van Meerbeecklaan - B- 2880 Mariekerke - opdrachtgever: Woonveer Klein-Brabant cvba - Palingstraat 48_101 te 2870 Puurs-Sint-Amands
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-28
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-29
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Deze rechtzetting vervangt deze dd. 13/3/2019 betreffende de verdaging opening biedingen: zowel het einde van de termijn voor ontvangst van de inschrijvingen of deelnemingsaanvragen als de datum opening biedingen zal plaatsvinden op vrijdag 29/03/2019 om 11u.

Vergelijkbare advertenties van BDA