Gemeente Meerhout

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van tijdelijke huisvesting - huur 24 maanden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Meerhout
Postadres: Markt 1,BE-2450 Meerhout
Contactpersoon: De heer Steven Lambrecht
Tel: +32 14249933
Fax: +32 14249957
E-mail: steven.lambrecht@meerhout.be
Internetadres(sen): www.meerhout.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: ARCHITEKT-NBURO BV BVBA
Postadres: Pater Neyenslaan 3,BE-3960 Bree
Contactpersoon: De heer Jef Vandekerkhof
Tel: +32 89867700
Fax: +32 89868566
E-mail: info@architekt-nburo.be
Internetadres(sen): http://www.archtiekt-nburo.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van tijdelijke huisvesting - huur 24 maanden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: P17.0103-THV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33169400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Duizendpoot basisonderwijs, Schoolstraat 1 te 2450 Meerhout, 014 303162
II.2.4. Beschrijving
De werken omvatten het leveren en plaatsen van prefabklaslokalen bestaande uit aaneengeschakelde geprefabriceerde units voor tijdelijke huisvesting van leerlingen van het basisonderwijs, met sanitaire unit (compartimentering jongens/meisjes) en het verplaatsen van 2 bestaande units (op basis van houtbouw) naar een gewijzigde, definitieve locatie. De nieuwe prefabgebouwen worden gehuurd voor een minimumperiode van 24 maanden, na deze periode kan de huurovereenkomst eventueel maximaal 12x verlengd worden met een perioden van 1 maand. Op het einde van het contract worden de units terug opgehaald en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. Uitrusting: in de klaslokalen worden de gevraagde technieken voorzien zoals vermeld in de bijzondere bepalingen; elektro, ventilatie, verwarming, data, sanitair (wastafel). Er wordt geen digitaal schoolbord voorzien, alsook geen meubilair (tafels/stoelen). De units dienen niet uitgevoerd volgens de EPB-normering. Het betreffen tijdelijke constructies, vrijgesteld van de EPB-regelgeving 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie erkenningsvoorwaarden2. * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017
Eventuele minimumeisen:
1. /
2. /

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. /
2. /
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-03


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-13

Vergelijkbare advertenties van BDA