Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

Levering en plaatsing van raamdecoratie en separatiegordijnen voor blok W, C+C', M, LDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Saartje Van den Branden
Tel: +32 92245064
E-mail: saartje.vandenbranden@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering en plaatsing van raamdecoratie en separatiegordijnen voor blok W, C+C', M, L 
Referentienummer: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek-PPP0OH-342/9019/2018-064--F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39515100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd document toegevoegd aan de opdrachtdocumenten in de 3P Cloud.

Vergelijkbare advertenties van BDA