Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

Nieuwbouw basisschool De Uilenboom VissenakenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dieter Cordeels
Tel: +32 27909681
E-mail: dieter.cordeels@g-o.be
Internetadres(sen): http://www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329704


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw basisschool De Uilenboom Vissenaken 
Referentienummer: GO!-55506/11113001/2019/3824/JS-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw klassen en polyvalente ruimte en bijhorende omgevingsaanleg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-26
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-18
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-26
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De limietdatum voor het indienen van de offertes van deze overheidsopdracht werd verschoven naar 26/02/2019 om 11u00 vanwege de mogelijkheid dat de eerlijke mededinging van de markt werd verstoord, vanwege een technisch incident.

Vergelijkbare advertenties van BDA