Provincie West-vlaanderen

Waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart - bouwen van een vijzelgemaalDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie West-Vlaanderen
Postadres: Koning Leopold III-laan 41,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Veerle Detavernier
Tel: +32 50407155
Fax: +32 50407102
E-mail: veerle.detavernier@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.west-vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309787


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart - bouwen van een vijzelgemaal  
Referentienummer: West-Vlaanderen-0854/2018/001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
!!!!!!!! Deze meetstaat (dd. 18/02/2019) vervangt de vorige maw deze laatste meetstaat is van toepassing

Vergelijkbare advertenties van BDA