Technische Diensten Ku Leuven

WB002 - Perceel 12B - Bestek TD/74500Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Leuven
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16322081
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333161

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Leuven
Contactpersoon: Tom Verbist
Tel: +32 16322105
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333161

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WB002 - Perceel 12B - Bestek TD/74500 
Referentienummer: KULeuven-WB002 - Perceel 12B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45430000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
WB002 - Herbestemming van gebouw 150-71 - Kartuizerklooster, Bankstraat 75, 3000 Leuven
Perceel 12B: Ondervloeren, harde vloeren en muurtegels (restauratie + nieuwbouw)
Bestek TD/74500
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw + restauratie van ondervloeren, harde vloeren en muurtegels 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-13 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gratis online ter beschikking gesteld op www.kuleuven.be/overheidsopdrachten

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-18

Vergelijkbare advertenties van BDA