Agentschap Sport Vlaanderen

Herinrichting van de burelen van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx - Sport Vlaanderen GentDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres: Arenberggebouw - Arenbergstraat 5,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Kurt Deproost
Tel: +32 494574348
E-mail: kurt.deproost@sport.vlaanderen
Internetadres(sen): http://www.sport.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333299


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting van de burelen van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx - Sport Vlaanderen Gent 
Referentienummer: Sport Vlaanderen-19-GT-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat enerzijds de bouw van een vergaderzaal bovenop een bestaand bureel in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, dat deel uitmaakt van het centrum Sport Vlaanderen Gent.
Een binnenhuisarchitect visualiseerde de wensen van Sport Vlaanderen in samenspraak met de huurder Cycling Vlaanderen. Deze informatie vindt u terug in de bijlage "BIJLAGE 19-GT-001 Visualisaties en technische details herinrichting burelen VWEM Sport Vlaanderen Gent".
De opdracht omvat anderzijds de renovatie van de bestaande burelen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Ook hiervoor vindt u de plannen en modellen in dezelfde bijlage (zie hierboven).
Bij toewijzing van de opdracht is de bouw van de vergaderzaal prioritair in de planning.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, Strandlaan 3, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat enerzijds de bouw van een vergaderzaal bovenop een bestaand bureel in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, dat deel uitmaakt van het centrum Sport Vlaanderen Gent. De opdracht omvat anderzijds de renovatie van de bestaande burelen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx.  
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-06-21
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-12 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-18

Vergelijkbare advertenties van BDA