Gemeentebestuur Aalter

Bouwen nieuwe sportaccommodatie S-M-Aalter: CV, sanitair en ventilatie (lot 2)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeentebestuur Aalter
Postadres :  Europalaan 22 , BE - 9880   Aalter
Contactpersoon:   De heer Steven Cocquyt
Tel:   +32 93749913
Fax:   +32 93252240
E-mail:   overheidsopdrachten@aalter.be
Internetadres(sen):   www.aalter.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen nieuwe sportaccommodatie S-M-Aalter: CV, sanitair en ventilatie (lot 2)  
Referentienummer:   861.6-17d0182
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45332400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sportterrein Sint-Maria-Aalter, Sparhoekdreef te 9880 Aalter
II.2.4. Beschrijving
Bouwen nieuwe sportaccommodatie S-M-Aalter: CV, sanitair en ventilatie (lot 2)  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
50   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
niet van toepassing
Eventuele minimumeisen:
niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:
niet van toepassing
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-13   09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-13
Plaatselijke tijd:   09:15
Adres:   Gemeentehuis - Vergaderzaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349470
Fax:   +32 22349462
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA