Log'iris S.a..

Werken voor de zware renovatie van een gebouw van 15 woningen, bestemd voor ouderenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  LOG'IRIS S.A.
Postadres :  Hippolyte Rolinpromenade, 1, BE- 1040  Brussel
Contactpersoon:  Rémy LEONARD
Tel:   +32 27380736
E-mail:   rleonard@logiris.brussels
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466760  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466760


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Werken voor de zware renovatie van een gebouw van 15 woningen, bestemd voor ouderen  
Referentienummer:   Log'Iris-2270/2019/10/01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken voor de zware renovatie van een gebouw van 15 woningen, bestemd voor ouderen.
Wijziging van het volume van de achtergevel door toevoeging van een liftblok en een buitengang; inrichting van de dakverdieping in PBM-woningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het stabiliteitsplan van het dak ontbrak in het dossier, waarvoor onze excuses.
Het is opgenomen op het platform, met als naam "SCP#1.3-BA-III.6.2.1bis-plans_STAB-EXE-Toiture_Dak".

U vindt alle informatie met betrekking tot de vraag over de verschillende gordelbalken (voorgevel, achtergevel, lift, enz.).

Vergelijkbare advertenties van BDA