Tmvw Servicelijnen

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van zwembad "Den Boer" te ZomergemDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  TMVW servicelijnen
Postadres :  Stropstraat 1 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Dorine Hantson
Tel:   +32 92425759
E-mail:   aankoop@farys.be
Internetadres(sen):   http://www.farys.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298446


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van zwembad "Den Boer" te Zomergem  
Referentienummer:   TMVW A-AF-9930-17-004-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De gemeente Zomergem wenst zwembad Den Boer, gelegen aan Den Boer 17 te Zomergem, te onderwerpen aan een grondige renovatie.
Hiertoe worden o.a. volgende werkzaamheden gepland:
Basis
- vernieuwen dakopbouw;
- betonherstellingen n.a.v. betonrot;
- renovatie stookplaats (nieuwe ketel, warmteverdeling, brandcompartimentering,.);
- vervangen warmtewisselaar
- bijkomende isolatie (leidingen, kraanhuizen,.);
- plaatsen frequentie gestuurde circulatoren;
- plaatsen frequentie gestuurde omlooppompen;
- vernieuwen van de luchtgroep met frequentiesturing en warmterecuperatie;
- waterbehandeling: UV filters;
- extractor kruipruimte;
- waterdetectie kelder;
- relighting zwemhal.
Optioneel (vereiste opties)
- dakisolatie PIR 16 cm i.p.v. 9 cm;
- vervangen zandfilters.
Vermoedelijke startdatum: half mei 2018.
De werken dienen in elk geval afgerond te zijn tegen 15/10/2018.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
BIJKOMENDE INFO d.d. 14/02/2018 - Gelieve in uw offerte middels een aparte nota te bevestigen dat u bij de opmaak van uw offerte rekening hebt gehouden met deze bijkomende informatie.

Vergelijkbare advertenties van BDA