Gemeente Staden

STADEN: Verbeteringswerken aan verschillende industriewegen - fase 7BDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Staden
Postadres :  Marktplaats 2 , BE - 8840   Staden
Contactpersoon:   Evelyne Crabbe
Tel:   +32 51708201
E-mail:   evelyne.crabbe@staden.be
Internetadres(sen):   http://www.staden.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Studiebureau DEMEY bvba
Postadres :  Beversesteenweg 314 ,BE -8800   Roeselare
Contactpersoon:   Mieke Hautekeete
Tel:   +32 51205941
E-mail:   mieke.hautekeete@demey.be
Internetadres(sen):   www.demey.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STADEN: Verbeteringswerken aan verschillende industriewegen - fase 7B  
Referentienummer:   Staden-16.08B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
STADEN - Verbeteringswerken aan verschillende industriewegen - fase 7B
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   Keiaardstraat, Walstraat
II.2.4. Beschrijving
- aanleggen cementbetonverhardingen, bitumineuze verhardingen, bestratingen in betonstraatstenen en grasbetontegels   - aanleggen ter plaatse vervaardigde watergreppels   - aanleggen draineringen, trottoirbanden   - bouwen rioolleidingen, toegangs- en verbindingsputten, kopmuren   - herdelven, dempen en nieuw aanleggen van grachten   - plaatsen signalisatiepalen- en tekens en anti-parkeerelementen  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Aanvangsdatum (min. 15/04/2018)  -  weging:   10ptn
*  Totale uitvoeringstermijn (max 100wd)  -  weging:   10ptn
*  Uitvoeringstermijn (max Walstraat: 40WD, max Keiaardstraat: 60wd)  -  weging:   10ptn
Prijs  -  weging:   70ptn
II.2.7. Looptijd
100   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-09   10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het technisch verslag is nog in opmaak en zal worden nagestuurd.Het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden via de website www.demey.be onder de rubriek 'Aanbestedingen' en dan doorklikken op de desbetreffende pictogrammen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-14

Vergelijkbare advertenties van BDA