Sint-bavobasisschool Vzw

Uitbreiding schoolgebouw: Ruwbouw en voltooiing, techniek en aanlegDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  SINT-BAVOBASISSCHOOL VZW
Postadres :  Apostelhuizen 2 , BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92352200
E-mail:   info@sint-bavo.be
Internetadres(sen):   www.sint-bavo.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299017

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS
Postadres :  Congreslaan 36 ,BE -9000   Gent
Contactpersoon:   Goedele Van Hoecke
Tel:   +32 92222345
E-mail:   g.vanhoecke@avapartners.be
Internetadres(sen):   www.avapartners.be   http://www.avapartners.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding schoolgebouw: Ruwbouw en voltooiing, techniek en aanleg  
Referentienummer:   AVA-1099-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding schoolgebouw met 3 nieuwbouwklassen en 2 bijkomende zorgklassen + uitbreiding met deels overdekte speelplaats op het dak.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Apostelhuizen 2, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding schoolgebouw met 3 nieuwbouwklassen en 2 bijkomende zorgklassen + uitbreiding met deels overdekte speelplaats op het dak.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
300   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie administratieve bepalingen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie administratieve bepalingen
Eventuele minimumeisen:
zie administratieve bepalingen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:
Klasse 5 Categorie D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-26   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-03-26
Plaatselijke tijd:   12:00
Adres:   TABOR VZW, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-14

Vergelijkbare advertenties van BDA