A+i Bvba

Renovatie Houten KlassenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  A+I bvba
Postadres :  Serskampstraat 76, , BE - 9230   Wetteren
Contactpersoon:   van de wiele wim
Tel:   +32 478370130
E-mail:   wim.van.de.wiele@skynet.be
Internetadres(sen):   http://www.sgw.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299777

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  St-Gertrudiscollege
Postadres :  Wegvoeringstraat 21 ,BE -9230   Wetteren
Contactpersoon:   de feyter erwin
Tel:   +32 93696310
E-mail:   erwin.defeyter@sgw.be
Internetadres(sen):   http://www.sgw.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299777

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie Houten Klassen  
Referentienummer:   A+I arch-SGW2016RRCD-V23304-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45400000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft de volledige interne renovatie van klaslokalen in het St-Gertrudiscollege te Wetteren en gevelbekleding aaanbrengen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Renovatie zonder technieken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Wegvoeringstraat 21 te 9230 Wetteren
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van klaslokalen + voorzien van nieuwe gevelbekleding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
240   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   0

II.2.1. Benaming
Renovatie Houten klassen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Wegvoeringstraat 21 te 9230 Wetteren
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van klaslokalen + voorzien van nieuwe gevelbekleding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
240   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Renovatie zonder technieken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Wegvoeringstraat 21 te 9230 Wetteren
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van klaslokalen + voorzien van nieuwe gevelbekleding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
240   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Volgens bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D, D10, D11, D25, D4

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-16   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-14

Vergelijkbare advertenties van BDA