Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu

VOOR DE DUURZAME SCHOONMAAK VAN DE LOKALEN VAN HET SECRETARIAAT VAN DE FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO) VOOR REKENING VAN DE FRDODeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres :  Victor Hortaplein 40 , BE - 1060   Brussel
Tel:   +32 27433153
E-mail:   Fabrice.dehoux@cfdd.be
Internetadres(sen):   www.health.fgov.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296003


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VOOR DE DUURZAME SCHOONMAAK VAN DE LOKALEN VAN HET SECRETARIAAT VAN DE FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO) VOOR REKENING VAN DE FRDO  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90919200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Diensten voor dagelijkse en periodieke schoonmaak van de ruimten van het secretariaat van de FRDO, gevestigd op de 7de verdieping van de Financietoren, Kruidtuinlaan 50/70 te 1000 Brussel, met inbegrip van alle prestaties en alle nodige uitvoeringsmiddelen om volgens de regels van de kunst, in alle veiligheid en in de beste economische omstandigheden de schoonmaak te verzekeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-01   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA