Az Delta

AZ Delta Restauratie kazematten site BauduinDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ DELTA
Postadres :  Rode-Kruisstraat 20 , BE - 8800   Roeselare
Contactpersoon:   Dhr. Dirk Delameilleure
Tel:   +32 51237111
Fax:   +32 51237626
E-mail:   dirk.delameilleure@azdelta.be
Internetadres(sen):   http://www.azdelta.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296006

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  VK STUDIO
Postadres :  Brugsesteenweg 210 ,BE -8800   Roeselare
Contactpersoon:   Mevr. Sarah Casier
Tel:   +32 51262020
E-mail:   sarah.c@vkgroup.be
Internetadres(sen):   http://www.vkgroup.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AZ Delta Restauratie kazematten site Bauduin  
Referentienummer:   AZ DELTA-B117287_P01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 01 - Restauratie kazematten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
AZ Delta vzw   Restauratie kazematten site Bauduin   Perceel 01 - Restauratie kazematten  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
4   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-21   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-21
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   Westlaan 102, 8800 Roeselare

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Onder punt I.3 vindt u de link naar het aanbestedingsdossier. U zal gevraagd worden om uw gegevens/mailadres in te vullen. U ontvangt dan een mail met een link.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
AZ Delta
Rode-Kruisstraat 20 ,  BE - 8800   Roeselare

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA