Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

ARN3006 - Arendonk, wegen- en rioleringswerken TorenstraatDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres :  Dijkstraat 8 , BE - 2630   Aartselaar
Contactpersoon:   Dhr. Dirk De Waele
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294843

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Carlier BVBA
Postadres :  Langstraat 65 ,BE -2260   Westerlo
Contactpersoon:   Dhr. Simon Van Laer
E-mail:   simon.vanlaer@carlierontwerpbureau.be
Internetadres(sen):   http://www.infrabo.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294843

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ARN3006 - Arendonk, wegen- en rioleringswerken Torenstraat  
Referentienummer:   AQFINFRA-ARN3006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232411
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
ARN3006 - Arendonk, wegen- en rioleringswerken Torenstraat
- het opbreken van bestaande infrastructuur;
- alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en
dwarsprofielen;
- het aanleggen van een riolering;
- het aanleggen van pompstations en persleidingen;
- het voorzien van de vereiste afwatering;
- het aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden;
- het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen;
- het afvoeren van de fundering met mogelijke zinkassen met toepassing van de procedure
'handleiding voor een milieuverantwoorde verwerking van zinkassen bij wegenwerken'
(OVAM dd oktober 2012) , de huidige Vlarebo-wetgeving (quater) en de Code van goede
praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (1 oktober 2012), incl. addenda.
- het aanleggen van rijwegen;
- het plaatsen van huis- en kolkaansluitingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Arendonk
II.2.4. Beschrijving
ARN3006 - Arendonk, wegen- en rioleringswerken Torenstraat  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
100   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C, klasse 4.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-16   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-02-16
Plaatselijke tijd:   12:00
Adres:   Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 100 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Ontwerpbureau Carlier bvba, Langstraat 65, 2260 Westerlo, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA